Ranking - Elite Four
Korzus
25868 pontos
Gowther
25846 pontos
Crucio
25142 pontos
Henrique
19147 pontos

×