Ranking - Elite Four
Korzus
25863 pontos
Gowther
25818 pontos
Crucio
25147 pontos
DLDJ
19071 pontos

×