Ranking - Elite Four
Korzus
24880 pontos
Crucio
23507 pontos
Gowther
19416 pontos
DLDJ
16185 pontos

×