Ranking - Elite Four
Gowther
26602 pontos
Korzus
25844 pontos
Crucio
25122 pontos
Henrique
19640 pontos

×