Ranking - Elite Four
Korzus
25749 pontos
Gowther
25194 pontos
Crucio
24902 pontos
DLDJ
18939 pontos

×